PottsSmith Forceps Curved 1×2 Teeth

PottsSmith Forceps Curved 1x2 Teeth

Potts-Smith Forceps – Curved | 1×2 Teeth